Alapszabály

MAGYAR ÁLLATVÉDELMI ÉS ÁLLATJÓLLÉTI TÁRSASÁG

Alapszabály

2011. november 15.

Az Egyesület alapadatai

 1. Az Egyesület neve: Magyar Állatvédelmi és Állatjólléti Társaság.

 2. Az Egyesület nevének rövidítése: MÁÁT.

 3. Az Egyesület angol neve: Hungarian Association for Animal Protection and Welfare.

 4. Az Egyesület angol nevének rövidítése: HAAPW.

 5. Az Egyesület székhelye: 1078 Budapest, István u. 2.

 6. Az Egyesület hivatalos nyelve a magyar. A nemzetközi kapcsolattartás érdekében és egyes rendezvényeken használhatja a világnyelveket.

 7. Az Egyesület emblémája:

 

A MÁÁT jogalanyisága, létrejötte, megszűnése

 1. Az Egyesület önálló jogi személyiséggel rendelkező, közhasznú társadalmi szervezet. Saját neve alatt jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat.

 2. Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétel útján jön létre, jogi személyiségét a nyilvántartásba vétel napján nyeri el.

 3. Az Egyesület megszűnik:

 • feloszlással;

 • más társadalmi szervezettel történő egyesüléssel;

 • feloszlatással;

 • megszűnésének megállapításával.

 1. Megszűnés esetén az Egyesület vagyonáról – a hitelezők kielégítése után – a Közgyűlés dönt, azzal a megszorítással, hogy a fennmaradó vagyon kizárólag az Egyesület céljaival azonos célra fordítható.

Ha a társadalmi szervezet feloszlatással szűnt meg vagy megszűnését állapították meg, és a vagyon hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni.

 1. Az Egyesület a Magyar Országos Állatorvos Egyesület tagszervezeteként működik.

A MÁÁT céljai és tevékenysége

 1. A hazai, állatvédelemmel és állatjólléttel foglalkozó kutatások segítése, továbbá az elért hazai és külföldi eredmények eljuttatása az állatvédelem gyakorlati megvalósításáért felelős szakemberekhez, állattartókhoz és a közvéleményhez.

 2. Az állatvédelem és állatjóllét terén elért hazai és nemzetközi eredmények ismertetésére és népszerűsítésére szolgáló hazai és nemzetközi tudományos rendezvények, továbbképzések, ismeretterjesztő és egyéb rendezvények szervezése, illetve azokban való részvétel vagy a részvétel támogatása.

 3. Szakmai ismeretterjesztést szolgáló kiadványok hozzáférhetővé tétele, terjesztése, saját szerkesztésű munkák kiadása.

 4. Közreműködés a különböző szintű és különböző célcsoportok számára készült állatvédelmi képzések szakmai tartalmának és képzési formáinak véleményezésében.

 5. Szakmai állásfoglalások kidolgozása az állatvédelmet és állatjóllétet érintő társadalmi és szakmai kérdésekben.

 6. Szakmai konzultáció és tanácsadás, felkérés esetén szakértői feladatok ellátása.

 7. A fenti célok megvalósítása érdekében a MÁÁT

 • pályázatokat írhat ki;

 • ösztöndíjat ítélhet oda;

 • alapítványt létesíthet;

 • díjat alapíthat az állatvédelem kiváló tudományos szintű művelőinek elismerésére;

 • csatlakozhat nemzetközi tudományos állatvédelmi szervezetekhez;

 • együttműködési megállapodást köthet szervekkel és szervezetekkel;

 • honlapot működtethet.

 1. A MÁÁT közhasznú tevékenysége az 1997. évi CLVI. törvény 26.§ c) bekezdése szerint:

1. természetvédelem, állatvédelem (a 26.§ c) bek. 8. pontja szerint);

2. tudományos tevékenység, kutatás (a 26.§ c) bek. 3. pontja szerint);

3. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (a 26.§ c) bek. 4. pontja szerint);

4. kulturális tevékenység (a 26.§ c)bek. 5. pontja szerint).

 1. Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben és a jelen Alapszabályban rögzített közhasznú tevékenységet folytat, és biztosítja, hogy a tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

A MÁÁT tagsága

 1. A MÁÁT-ban a következő tagsági viszonyok létesíthetők:

 • rendes tag;

 • pártoló tag;

 • tiszteletbeli tag;

 • hallgatói tagozat tagja.

Rendes tag

 1. A MÁÁT rendes tagja lehet minden magyar vagy külföldi, felsőfokú végzettségű természetes személy (állatorvos, orvos, biológus, állattenyésztő, jogász, stb.), aki

 • az állatvédelem iránt érdeklődik, vagy

 • az állatvédelem területén közvetlen állatjólléti vagy tudományos, oktatási, ellenőrzési tevékenységet vagy ezeket támogató, elősegítő munkát végez,

továbbá a MÁÁT céljait magáénak vallja, és az Alapszabályban foglaltakat, valamint az Elnökség és a Közgyűlés határozatait magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 1. A rendes tagsági viszony létesítésének együttes feltételei:

 • az írásbeli belépési nyilatkozat aláírása;

 • a végzettséget igazoló okirat másolatának csatolása;

 • a belépési nyilatkozat Elnökség által történő elfogadása.

 1. A belépési nyilatkozat elutasítását kimondó Elnökségi határozat ellen a belépni kívánó személy a Közgyűléshez fordulhat. A Közgyűlés az elutasító határozatot felülbírálhatja, és a jelentkezőt felveheti a MÁÁT-ba.

 2. A tagsági viszonynak nem akadálya más Egyesület munkájában való részvétel.

Pártoló tag

 1. Pártoló tag lehet az a természetes személy, jogi személy vagy annak jogi személyiség nélküli szervezete, aki/amely a MÁÁT tevékenységét rendszeresen támogatja.

Tiszteletbeli tag

 1. Tiszteletbeli tag lehet az állatvédelem területén kiemelkedő tudományos vagy gyakorlati tevékenységet folytató személy.

Hallgatói tagozat tagja

 1. A MÁÁT hallgatói tagozatának tagja lehet minden magyar vagy külföldi természetes személy, aki magyar felsőfokú oktatási intézmény hallgatója, a MÁÁT céljait magáénak vallja, továbbá az Alapszabályban foglaltakat, valamint az Elnökség és a Közgyűlés határozatait magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 2. A hallgatói tagsági viszony létesítésének együttes feltételei:

 • az írásbeli belépési nyilatkozat aláírása;

 • a hallgatói jogviszony igazolása;

 • a belépési nyilatkozat Elnökség által történő elfogadása.

Tagsági viszony kezdete és vége

 1. A tagok (rendes tagok, pártoló tagok, tiszteletbeli tagok, hallgatói tagozat tagjai) felvételéről az Elnökség dönt. A tagsági viszony a tag felvételéről szóló határozat meghozatalának napjával kezdődik.

 2. Bármely tagsági viszony megszűnik:

 • a kilépés írásbeli bejelentésével, annak dátumával;

 • kizárással az Elnökségi határozat kiadásának napján;

 • a tag halálával, annak napján.

 1. A MÁÁT Elnöksége az Egyesületből kizárja azt a tagot, aki tagdíj fizetési kötelezettségének egy éven keresztül, a jogkövetkezményt tartalmazó felszólítás ellenére sem tesz eleget, vagy magatartásával az Egyesület működését, vagy céljainak megvalósítását veszélyezteti.

A kizárási eljárás megindításáról a tagot értesíteni kell, számára a védekezés lehetőségét biztosítani kell, és a jogorvoslat lehetőségéről tájékoztatni kell.

 1. A kizárást kimondó Elnökségi határozat ellen a kizárt tag a Közgyűléshez fordulhat az elnökségi határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül. A Közgyűlés a kizárást kimondó határozatot felülbírálhatja.

A tagok jogai

 1. Az Egyesület rendes tagja:

 1. részt vehet és felszólalhat a Közgyűlésen;

 2. szavazhat a Közgyűlésen, valamint a tisztségviselők megválasztása során választható és választási joga van;

 3. részt vehet a MÁÁT rendezvényein, igénybe veheti a MÁÁT által nyújtott kedvezményeket;

 4. a MÁÁT céljaihoz kapcsolódó kérdések megvitatását kezdeményezheti az Elnökség vagy a Közgyűlés felé;

 5. az Egyesület céljaival egyező bármely tevékenységre a tagság körében külön csoport, bizottság szervezését kezdeményezheti az Elnökség felé;

 6. javaslatokat, észrevételeket tehet az Egyesület működésével, gazdálkodásával kapcsolatosan;

 7. betekintést nyerhet az Egyesület működését érintő bármely okmányba;

 8. a MÁÁT valamely szervének törvénysértő határozatát – a tudomására jutástól számított 30 napon belül – bíróság előtt megtámadhatja.

 1. Az Egyesület pártoló tagja, tiszteletbeli tagja valamint hallgatói tagozatának tagja a IV. fejezet 14. pont a., c., d., f., g., és h. pontjában leírt jogokkal rendelkezik.

 2. Az Egyesület hallgatói tagozatának tagja az Egyesület céljaival egyező bármely tevékenységre a hallgatói tagozat körében külön csoport, bizottság szervezését kezdeményezheti az Elnökségnél.

A rendes tagok kötelezettségei

 1. Aktív közreműködés a MÁÁT céljainak megvalósításában.

 2. A MÁÁT alapszabályában, valamint a Közgyűlés és az Elnökség határozataiban foglalt rendelkezések betartása.

 3. Az Egyesület jó hírének és hitelének növelése szakmai és társadalmi munkával, és magatartással.

 4. A tagdíj rendszeres megfizetése.

 5. A pártoló tag kötelezettsége az alapszabály betartása és a vállalt támogatás megfizetése. A hallgatói tagozat tagjának kötelessége az alapszabály betartása. Tiszteletbeli tag kötelessége az alapszabály betartása.

A MÁÁT szervezete

 1. A MÁÁT szervei:

 • a Közgyűlés;

 • az Elnökség;

 • a Számvizsgáló Bizottság;

 • egyéb bizottságok;

 • hallgatói tagozat.

 1. A MÁÁT tisztségviselői:

 • az elnök;

 • az alelnök;

 • a titkár;

 • az elnökségi tagok;

 • a számvizsgáló bizottság elnöke és tagjai.

A MÁÁT Közgyűlése

 1. A MÁÁT legfőbb szerve a tagok összességéből álló Közgyűlés.

 2. A Közgyűlésen minden jelenlévő rendes tagnak egy szavazata van, más tag képviseletében nem lehet szavazni.

 3. Kizárólagosan a Közgyűlés hatáskörébe tartozik:

 • az alapszabály megállapítása és módosítása;

 • a szervezeti és működési szabályzat elfogadása;

 • az éves munkaterv, költségvetés és a tagdíj elfogadása;

 • az Elnökség és a Számvizsgáló Bizottság beszámolójának elfogadása;

 • az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, illetve feloszlásának kimondása;

 • az Egyesület tisztségviselőinek meghallgatása, megválasztása és visszahívása; a tisztségviselő visszahívható, ha tisztségéből adódó feladatát nem látja el;

 • az Egyesület által adományozható díjak alapítása illetve adományozási feltételeinek megállapítása;

 • alapítvány létrehozása.

 1. A Közgyűlés dönthet a tagsági jogviszony megszüntetéséről is.

 2. A Közgyűlést legalább évente egyszer, május 31-éig (vagy szükség szerint, rendkívüli esetben) kell összehívni.

 3. A Közgyűlés összehívásáról az Elnökség gondoskodik a tagoknak eljuttatott elektronikus vagy postai úton kézbesített levélben.

 4. A Közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha a bíróság elrendeli, illetve akkor, ha a tagok egyharmada vagy az Számvizsgáló Bizottság azt az ok és a cél megjelölésével írásban kéri az Elnökségtől.

 5. A rendes Közgyűlés helyét, idejét, valamint napirendjét a kitűzött időpont előtt egy hónappal közölni kell; rendkívüli Közgyűlés összehívása esetén ez az időtartam 8 napra rövidíthető.

 6. A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagoknak több mint a fele jelen van (50%+1 fő).

 7. Ha a szabályszerűen összehívott Közgyűlésen a 11. bekezdésben említett számú tag nem jelent meg, akkor a 30 napon belül, ugyanezzel a napirenddel másodszor összehívott Közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét az eredeti meghívóban kifejezetten felhívták.

 8. A Közgyűlés a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén nyílt szavazáskor az Egyesület elnökének szavazata dönt, titkos szavazásnál szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

 9. Az előző ponttól eltérően a Közgyűlés a jelenlevők kétharmadának egyetértésével mondhatja ki más társadalmi szervezettel való egyesülését, illetve feloszlását.

 10. Tisztségviselő választása esetén az elnöki pozícióra jelölt személyek közül a legtöbb szavazatot kapott személy az elnök, az elnökségi tagságra, illetve a Számvizsgáló Bizottsági tagságra jelölt személyek közül az elnyert szavazatok száma szerinti első hat, illetve első három személy kap megbízatást.

 11. A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A Közgyűlés egyszerű többséggel dönthet egyes kérdések zárt ülésen való megtárgyalásáról.

 12. A Közgyűlést a MÁÁT elnöke vezeti, a vitában a Közgyűlés valamennyi résztvevője felszólalhat.

 13. A Közgyűlésen a szavazás nyílt, kivéve, ha a Közgyűlés adott kérdés eldöntésére titkos szavazás megtartásáról rendelkezik. Tisztségviselőket titkos szavazással lehet megválasztani. Személy kizárásáról kizárólag titkos szavazással lehet dönteni.

 14. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a MÁÁT elnöke, a jegyzőkönyvvezető, valamint a Közgyűlés által kijelölt két hitelesítő ír alá.

 15. A hitelesített jegyzőkönyvet 5 évig meg kell őrizni.

A MÁÁT Elnöksége

 1. Az Egyesület ügyintéző szerve az Elnökség. Az Elnökség hét tagból áll, melyek a következők: elnök, alelnök, titkár, további 4 elnökségi tag. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés közvetlenül választja meg 4 évi időtartamra. Elnökségi tagságra minden rendes Egyesületi tag jelölhető, illetve jelölheti magát.

 2. Az Elnökség ülését szükség szerint, de évente legalább 2 ízben össze kell hívni.

 3. Az Elnökségi ülést az elnök hívja össze, írásban, a napirend közzétételével. A meghívó kézhezvétele és az Elnökségi ülés között legalább öt napnak kell eltelnie. Írásbeli meghívás nélkül is tartható ülés, ha minden Elnökségi tag együttesen jelen van. Az Elnökséget össze kell hívni, ha azt tagjainak legalább a fele kéri.

 4. Az Elnökség ülései nyilvánosak.

 5. Az Elnökség határozatképes, ha ülésén a tagok többsége jelen van. Határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

 6. Az Elnökség

 • szervezi és irányítja az Egyesület munkáját;

 • elkészíti a MÁÁT Szervezeti és Működési Szabályzatát;

 • tevékenységéről a Közgyűlést tájékoztatja, jelentősebb kérdésekben a Közgyűlés állásfoglalását kéri;

 • évente beszámolót és közhasznúsági jelentést készít az Egyesület működéséről, gazdálkodásáról és az Elnökség tevékenységéről, amit elfogadásra a Közgyűlés elé terjeszt;

 • gondoskodik a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról;

 • megállapítja a gazdálkodás és a gazdasági kötelezettségvállalás rendjét;

 • rendszeresen beszámoltatja az elnököt és a titkárt, valamint a számvizsgáló bizottság elnökét;

 • eljár és határozatot hoz mindazon ügyekben, amelyeket az alapszabály vagy más jogszabály nem utalt más szerv hatáskörébe.

 1. Az Elnökség bármelyik tagját megbízhatja az egyetemi, állami és más szervezetek, hatóságok és intézmények előtti, valamint nemzetközi ügyekben való képviselettel.

 2. Az Elnökség egyes feladatok ellátására állandó vagy ideiglenes jelleggel munkabizottságokat hozhat létre.

 3. Az Elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető ír alá.

Az elnök

 1. A Közgyűlés közvetlenül választja meg az Egyesület elnökét, aki egyúttal az Elnökség tagjává is válik.

 2. Az elnök:

 • képviseli az Egyesületet;

 • vezeti a Közgyűlés, illetve az Elnökség üléseit;

 • gondoskodik a MÁÁT szervei elé kerülő előterjesztések kidolgozásáról;

 • gondoskodik a határozatok végrehajtásáról;

 • aláírja a testület határozatait, tagsági lapjait;

 • megállapodást, szerződést köthet a MÁÁT nevében;

 • vezeti a MÁÁT tagnyilvántartását.

 1. Az elnököt akadályoztatása esetén a fenti kérdésekben az alelnök, mindkettőjük akadályoztatása esetén a titkár helyettesíti.

 2. A bankszámla feletti rendelkezéshez az elnök önálló aláírása szükséges.

Az alelnök

 1. Az Elnökség saját tagjai közül választja meg az alelnököt.

 2. Az alelnök:

 • akadályoztatása esetén helyettesíti az elnököt;

 • közvetlenül felügyeli a MÁÁT tudományos tevékenységét (III. fejezet 2., 3. pont).

A titkár

 1. Az Elnökség saját tagjai közül választja meg a titkárt.

 2. A titkár

 • helyettesíti az elnököt az elnök és az alelnök akadályoztatása esetén;

 • gondoskodik a MÁÁT költségvetésének betartásáról, a vagyoni eszközöknek az alapszabály és a jóváhagyott költségvetés szerinti célokra történő felhasználásáról;

 • vezeti, illetve felügyeli a MÁÁT könyvelését;

 • gyakorolja a munkáltatói jogokat a MÁÁT alkalmazottjai felett.

 1. Részletes feladatait és hatáskörét a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza.

 2. A titkár a Közgyűlésnek, két ülése között pedig az Elnökségnek tartozik felelősséggel.

A Számvizsgáló Bizottság

 1. A Közgyűlés – felügyelő szervként – háromtagú Számvizsgáló Bizottságot választ, négyévi időtartamra.

 2. A Számvizsgáló Bizottság saját tagjai közül elnököt választ.

 3. A Számvizsgáló Bizottság tagjai jogosultak és legalább évente egyszer kötelesek ellenőrizni az Egyesület

 • vagyonát;

 • gazdálkodását;

 • pénzkezelését;

 • számvitelét;

 • alapszabály szerinti működését;

 • a kiadások és bevételek Egyesület céljainak való megfelelőségét.

 1. A Számvizsgáló Bizottság ennek során a tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület irataiba, könyveibe betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

 2. Az Egyesület elnöke nem adhat utasításokat a Számvizsgáló Bizottságnak.

 3. A Számvizsgáló Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. Az ülést a Számvizsgáló Bizottság elnöke hívja össze a napirend közlésével írásban úgy, hogy a meghívót a bizottság tagjai legalább az ülés előtt 5 nappal kézhez vegyék.

 4. A Számvizsgáló Bizottság ülései nyilvánosak, a nyilvánosságot kizárólag a személyiségi jogok védelme és az adatvédelem korlátozhatja.

 5. A Számvizsgáló Bizottság az Elnökség gazdálkodással kapcsolatos valamennyi előterjesztését – különösen a költségvetést és az éves beszámolót – köteles előzetesen véleményezni. E nélkül az ilyen tartalmú előterjesztések nem terjeszthetők a Közgyűlés elé.

 6. A Számvizsgáló Bizottság elnöke tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület Elnökségének ülésein.

 7. A Számvizsgáló Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a bizottság elnökének szavazata dönt. A Számvizsgáló Bizottság munkarendjét maga határozza meg.

 8. A Számvizsgáló Bizottság a munkájáról írásban és szóban tájékoztatja a Közgyűlést.

 9. A Számvizsgáló Bizottság köteles a megfelelő intézkedésre jogosult szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha tudomást szerez arról, hogy

 • a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé.

 • a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

 1. Az intézkedésre jogosult szervet a Számvizsgáló Bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a szerv összehívására a Számvizsgáló Bizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Számvizsgáló Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a felügyeletet ellátó szervet.

Bizottságok

 1. Az Elnökség megbízatásának időtartamára, a társaság céljainak megvalósítására, a feladatok megvizsgálására, megtárgyalására, ezekben javaslatok tételére ideiglenes vagy állandó jellegű bizottságokat létesíthet. A bizottságokba indokolt esetben külső személy is meghívható.

 2. A bizottságok működését és hatáskörét az Elnökség, ügyrendjüket maguk a bizottságok határozzák meg.

 3. A bizottságok javaslatairól az Elnökség határoz, a javaslatokat csak az Elnökség jóváhagyása után lehet végrehajtani.

Hallgatói tagozat

 1. A hallgatói tagozat a MÁÁT önálló jogi személyiséggel nem rendelkező testülete.

 2. A hallgatói tagozat tagjai saját maguk közül legfeljebb öt főből álló vezetőséget választhatnak.

 3. Önálló működését a hallgatói tagozat külön szabályozhatja, melyet az Elnökség hagy jóvá.

 4. A hallgatói tagozat önálló gazdálkodást nem folytathat, de az általuk gyűjtött adományokat kizárólag a hallgatói tagozat tevékenységére lehet felhasználni.

A MÁÁT közhasznú tevékenységéhez kapcsolódó általános rendelkezések

Határozatok és nyilvánosság

 1. Az Egyesület működéséről, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint beszámolóiról, jelentéseiről kiadványaiban és honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot.

 2. Az Egyesület közhasznú működésével kapcsolatban keletkezett iratokba az Elnökségi ülések helyén (ami azonos az Egyesület székhelyével) előre egyeztetett időpontban a személyhez fűződő jogok és a személyes adatok védelmében érvényes szabályok betartásával bárki betekinthet.

 3. Az Egyesület szerveinek döntéseit az Elnökség az Egyesületi Határozatok Tárában tartja nyilván. Ebben feltünteti a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát, az Elnökség nyílt szavazása esetén a támogatók és ellenzők személyét is.

 4. Az Egyesület Elnöke gondoskodik a döntéseknek az érintettekkel való igazolható módon történő közléséről.

 5. Az Egyesület a közgyűlés és az Elnökség döntéseit a tagoknak megküldött elektronikus értesítésben, és az Egyesület honlapján, valamint az elnökségi ülés színhelyén elhelyezett hirdetőtáblán hozza nyilvánosságra.

Összeférhetetlenségi szabályok

 1. Az Egyesület a tisztségviselőinek megválasztásánál figyelembe veszi a 1997. évi CLVI. törvény 8. és 9. §-ban írott összeférhetetlenségi szabályokat.

 2. Nem lehet a Számvizsgáló Bizottság tagja, aki

 • az Elnökség tagja;

 • az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban áll;

 • az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és az Egyesület által a tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást;

 • valamint ezen személyek hozzátartozója.

 1. Az Egyesület szerveinek határozatai meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685 § b. pont), élettársa a határozat alapján

 • kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

 • bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben érdekelt.

 1. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesületi tagoknak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, jelen Alapszabálynak megfelelő, cél szerinti juttatás.

Pártsemlegesség

 1. Az Egyesület pártoktól független, azoktól támogatást megalakulásától fogva nem kapott, jelenleg sem kap és nem is fogad el, országgyűlési és önkormányzati képviselőjelölteket megalakulásától nem állított és nem támogatott, a jövőben sem állít, és nem támogat, anyagi támogatást részükre nem nyújt.

A MÁÁT gazdálkodása

 1. Az Egyesület céljai megvalósítása és gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében – kiegészítő jelleggel – gazdasági, vállalkozási tevékenységet is folytathat. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

 2. Az Egyesület gazdálkodásának pénzügyi alapját a tagdíjak, pártoló tagok juttatásai, közérdekű kötelezettségvállalásból és egyéb forrásból származó bevételek képezik (pl. pályázatok elnyeréséből, banki kamatból, vagyoni érték átruházásából és egyéb juttatásból) valamint különböző pályázatokon nyert támogatások.

 3. A felajánlások elfogadásához az Elnökség határozata szükséges.

 4. Tagdíjat az Egyesület rendes tagjai fizetnek.

 5. A pártoló tagok önkéntesen felajánlott összeggel támogatják az Egyesületet.

 6. Az Egyesület a vagyonával önállóan rendelkezhet. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a jelen Alapszabályban meghatározott tevékenységre kell fordítani.

 7. Az Egyesület a tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok saját vagyonukkal az Egyesület tartozásaiért nem felelnek.

 8. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem folytat.

 9. Az Egyesület tisztségviselői a feladataikat díjazás nélkül látják el, indokolt készkiadásaik megtérítésére azonban igényt tarthatnak, melynek jóváhagyásáról az Elnökség dönt.

 10. Gazdálkodási feladat ellátására tiszteletdíjas munkatársat lehet alkalmazni. Az alkalmazás felől az Egyesület Elnöksége dönt.

Záradék

 1. Az Egyesület Budapesten, 2011. november 15-én megtartott alakuló ülésén mondta ki megalakulását, és fogadta el az Egyesület alapszabályát.

 2. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv., valamint a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadóak.